Regulamin gabinetu masażu „Bodhi Studio Pracy z Ciałem”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa sposób i warunki wykonywania masażu w gabinecie masażu o nazwie BODHI STUDIO PRACY Z CIAŁEM (dalej: „Gabinet”).
2. Gabinet jest prowadzony przez Zuzannę Elżbietę Kałużyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Bodhi Praca z Ciałem Zuzanna Kałużyńska” pod adresem ul. Skarbka 33, 60-348 Poznań, posiadającą numer   NIP: 7651672164 oraz REGON: 365768623, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Gabinet działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych;
2) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3) innych przepisów, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Gabinet, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych powyżej.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kliencie (dalej: „Klient”) należy przez to zrozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18. lat i korzysta z usług oferowanych przez Gabinet, w tym pacjenta. Pacjentem jest Klient, który korzysta z masaży leczniczych.

§2.
RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1. W Gabinecie pracują technicy masażyści, masażyści certyfikowani oraz nauczyciele jogi wykonujący czynności zawodowe w zakresie masażu oraz prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.
2. W Gabinecie udzielane są następujące usługi (dalej: „Usługi”):
1) masaże lecznicze, powięziowe;
2) masaże ajurwedyjskie;
3) masaże antycelullitowe;
4) masaże relaksacyjne;
5) masaże twarzy, kosmetyczne;

6) zajęcia jogi, sesje indywidualne;

7) warsztaty ruchowe, masażowe.
§3.
MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG
Usługi są wykonywane stacjonarnie w Gabinecie znajdującym się pod adresem ul. Skarbka 33, 60-348 Poznań oraz w miejscu wskazanym przez Klienta. 

§4.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Usługi są udzielane wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za Usługi określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, który jest również dostępny w Studio w widocznym miejscu.
2. Usługi są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykonania Usługi w innych dniach i godzinach.
3. Usługi udzielane są po uprzednim zapisie, w terminie ustalonym z Klientem.
4. Klient może zapisać się:
1) bezpośrednio w Gabinecie;
2) telefonicznie, wysyłając wiadomość sms;
3) przez aplikacje Booksy (www.bodhi.booksy.com)
4) mailowo lub przez media społecznościowe: Facebook, Instagram.
5. Płatność za udzielane Usługi ma miejsce przed lub po wykonaniu Usługi w zależności od wspólnych ustaleń z Klientem. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew, blik lub karta podarunkowa.
6. Przed przystąpieniem do wykonania Usługi Klient zobowiązany jest:
1) podać dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania) – w przypadku wykonywania masażu leczniczego;
2) podać dane niezbędne do prawidłowego prowadzenia i archiwizowania dokumentacji związanej z wykonywanymi Usługami;
3) udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;
4) zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;
5) udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi;
7. Masaże lecznicze  są udzielane przez techników masażystów wpisanych do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, pozostałe masaże mogą wykonywać masażyści certyfikowani bez zdobytego tytułu.
8. Usługi wykonywane są z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania zawodu technika masażysty, z poszanowaniem praw Klienta oraz dbałością o jego bezpieczeństwo.
9. Gabinet zastrzega sobie możliwości odmowy wykonania Usługi w przypadku, gdy:
1) stan Klienta (w tym stan jego zdrowia), uniemożliwia wykonanie Usługi lub kontynuowanie jej wykonania;
2) konieczne jest wykonanie świadczenia zdrowotnego przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;
3) Klient odmawia dokonania płatności za Usługę;
4) Klient odmawia podpisania wymaganych zgód na wykonanie Usługi bądź akceptacji regulaminów;
5) Klient narusza nietykalność cielesną lub dobra osobiste osoby wykonującej Usługę.
10. W związku z zapłatą za wykonaną Usługę, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§5.
KARTA PODARUNKOWA
1. W Gabinecie istnieje możliwość zakupu fizycznej karty podarunkowej (dalej: „Karta Podarunkowa”). Dostępne są karty podarunkowe o wartości: 200zł – 1000zł.
2. Na Karcie Podarunkowej wskazana jest jej wartość oraz data ważności.
3. Kartę Podarunkową można przeznaczyć wyłącznie na zakup Usług świadczonych przez Gabinet, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Gabinecie na datę zakupu Usługi.
4. Kartę Podarunkową można wykorzystać kilkukrotnie do czasu wyczerpania jej wartości.
5. Przy zakupie Usługi należy okazać Kartę Podarunkową. Wartość Karty Podarunkowej ulega zmniejszeniu o kwotę zakupionej Usługi. W przypadku, gdy wartość Karty Podarunkowej jest niewystarczająca na zakup danej Usługi pozostała część należy zapłacić w sposób wskazany w §3 ust. 5 Regulaminu.
6. Kartę Podarunkową należy wykorzystać w okresie jej ważności. Po upływie okresu ważności Karta Podarunkowa staje się nieważna.
7. Karty Podarunkowej nie można zwrócić, wymienić na gotówkę, ani nie można przeznaczyć na zakup kolejnej Karty Podarunkowej. 

§6.
GODZINA ROZPOCZĘCIA WIZYTY I ZASADY ODWOŁYWANIA WIZYT
1. Godzina wizyty jest godziną rozpoczęcia wykonania Usługi. Klient zobowiązany jest do stawienia się w Gabinecie na 10 minut przed umówioną godziną wizyty.
2. W przypadku spóźnienia się Klienta na wizytę ulega ona odpowiedniemu skróceniu.
3. Klient może odwołać wizytę lub zmienić jej termin na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania (zmiany terminu) wizyty po tym terminie, Gabinet jest uprawniony do dochodzenia od Klienta odszkodowania w wysokości równowartości wizyty odwołanej (zmienionej) po terminie.

§7.
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. W przypadku wykonywania masażu leczniczego Gabinet prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
2. Gabinet zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
4. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.
5. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE widoczny w Gabinecie
2) Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ do wglądu w recepcji.
2. Wszyscy pracownicy Gabinetu, Klienci, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające w Gabinecie, w związku z korzystaniem z Usług, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2024r.